การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ


มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้


1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาตร์ด้านการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงเสนอแนะนโยบายในระดับประเทศ
2. จัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม
3. เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในกรอบนโยบายการส่งเสริมและจัดสวัสดิการระดับชุมชน
4. ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ตลอดจนดำเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
5. จัดทำทะเบียนกลางเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครและผู้รับบริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านวิชาการสวัสดิการสังคม และการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และการระดมทุน
8. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
9. ร่วมมือ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีโครงสร้างภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย  
  1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2) กลุ่มมาตรการและกลไก
  3) กลุ่มส่งเสริมและประสานงาน
  4) กลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
  5) กลุ่มบริหารกองทุน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,164,382 ครั้ง
3,587,934 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
170,531 ครั้ง
19,147 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat